این روزها که میان‌رشته‌های علوم اجتماعی در زندگی ما نفوذ نموده و سبک جديدي از زندگي را بازتوليد كرده است، پر بيراه نيست كه به عملكرد دو سويه معماري و صنعت گردشگري و بوم گردي بپردازيم. بخش بزرگي از...